کابینه مالزی به زودی تغییر می کند
تهران- ایرنا- به دنبال فوت یکی  از وزرا در مالزی، انور ابراهیم نخست وزیر مالزی قرار است به زودی تغییراتی را در کابینه دولت ایجاد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85245438/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF