چین و پراگماتیسم بقا


تهران – ایرنا – دولت ها بازیگران اصلی نظام بین الملل هستند و همواره مرزهای قدرت و دستاوردهای آنان تنها تا مرزهای “بینش های درست و نادرست شان، کم فهمی ها و بد فهمی ها و برداشت های شان از سرشت بازی قدرت و واقعیت های نظام بین الملل و روح زمان” گسترده بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979589/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7