مردم مالزی هم به جمع مخالفان رهاسازی پساب فوکوشیما پیوستند

[ad_1]


تهران-ایرنا- یک رسانه چینی نوشت :مردم مالزی هم به جمع مخالفان رهاسازی پساب فوکوشیما پیوستند.

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85213092/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF