سفر وزیر تجارت خارجی کره شمالی به مسکو


تهران- ایرنا- یون جونگ هو وزیر تجارت خارجی کره شمالی برای یک سفر کاری وارد مسکو شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85242186/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88