دیپلمات ایرانی: ایران مایل به بازگشت مهاجران افغانی به کشورشان است

[ad_1]


تهران-ایرنا- معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با معاون وزیر کشور طالبان گفت: تهران خواهان بازگشت مهاجران افغانستانی به میهنشان است و از مقامات طالبان می خواهد سیاست های مبنی بر ترغیب شهروندان این کشور به بازگشت به کشورشان اتخاذ کنند تا از این راه هم روند مهاجرت معکوس شود و هم افغانستان از نیروی انسانی خود بهره مند گردد

[ad_2]
منبع: https://www.irna.ir/news/85245607/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86