برنده منازعه احتمالی چین و آمریکا کیست؟/ بررسی ۳ سناریو
تهران- ایرنا- وقوع تنش میان آمریکا و چین بر سر تایوان طی سال‌های اخیر فرضیه رویارویی نظامی پکن- واشنگتن را بیش از پیش تقویت کرده‌است. آیا با تشدید تنش‌ها چین و آمریکا وارد جنگ خواهند شد؟ در صورت وقوع جنگ، کدام طرف برنده منازعه است؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85204561/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%B3-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88