افزایش شیب کاهش جمعیت کره جنوبی؛ چالش هشدار جمعیت شناسی برای چهارمین اقتصاد آسیا


تهران- ایرنا- به گزارش سازمان آمار کره جنوبی، این کشور در ماه مه(اردیبهشت/خرداد) کاهش جدی زاد و ولد را به خود دیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181191/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C