کاهش تنش چین و آمریکا؛ شاید وقتی دیگر
تهران- ایرنا – غیبت شی جینپینگ رئیس جمهوری چین در اجلاس گروه ۲۰ که از امروز در دهلی نو آغاز شد امیدواری ها برای کاهش تنش ها میان پکن و واشنگتن را از بین برد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223437/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1