چین از آمریکا خواست روابط نظامی دو کشور را به «مسیر درست» بازگرداند


تهران- ایرنا- «ژی فنگ» سفیر چین در واشنگتن از آمریکا خواست تا برای احیای روابط نظامی بین دو کشور و بازگرداندن آن به «مسیر درست» تلاش کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85168576/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF

درس.