هند اولین کاوشگر خورشیدی خود را به فضا فرستاد
تهران – ایرنا – سازمان تحقیقات فضایی هند ISRO امروز شنبه و تنها یک هفته پس از فرود موفقیت آمیز کاوشگر فضایی این کشور بر روی کره ماه، یک کاوشگر خورشیدی به فضا فرستاد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217789/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF

ود. تحریم‌های جدید ضد ایرانی آمریکا علیه یک شرکت و ۵ شخص مرتبط با سپاه.