همکاری پکن -دوحه برای پیشبرد صلح در افغانستان افزایش می یابد
تهران-ایرنا- در دیدار نماینده وزارت امور خارجه چین در امور افغانستان در دیدار با وزیر کشور قطر بر افزایش مشارکت ها و همکاری دو کشور برای پیشبرد صلح، ثبات و بازسازی افغانستان تاکید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219673/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

اربری.