نخست وزیر چین خواستار تلاش جمعی گروه ۲۰ برای بهبود اقتصادی جهانی شد
تهران-ایرنا- «لی چیانگ» نخست وزیر چین روز شنبه در نشست سرای گروه ۲۰ به میزبانی دهلی نو خواستار تلاش جمعی این گروه برای بهبود اقتصادی جهانی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223765/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C