قصد چین برای میانجیگری در بحران نیجر
تهران- ایرنا- سفیر چین در نیجر اعلام کرد که این کشور قصد دارد تا در موضوع بحران در نیامی میانجیگری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220575/%D9%82%D8%B5%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1

ود.