رزمایش مشترک فیلیپین و آمریکا با حضور سه هزار نیروی نظامی آغاز شد


تهران- ایرنا- آمریکا و فیلیپین رزمایش گسترده سه‌هفته‌ای را با عنوان «سالاکنیب» (سپر) و با مشارکت حدود سه هزار پرسنل در «فورت ماگسایسای» بزرگ‌ترین پایگاه نظامی فیلیپین آغاز کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056523/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2

پارسیس.