رئیس جمهوری چین بر همکاری کشورهای عضو شانگهای برای توسعه اقتصادی و ثبات جهانی تاکید کرد
تهران – ایرنا- شی جین پینگ رئیس جمهوری چین گفت که پکن آماده همکاری با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای ارتقای توسعه اقتصادی با کیفیت بالا از طریق حاکمیت قانون، حفظ صلح و ثبات منطقه ای و پیشبرد ساختن جامعه ای با آینده مشترک برای بشریت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221539/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

تماس.