برگزاری رزمایش مشترک ضد تروریسم توسط اعضای سازمان همکاری شانگهای
تهران- ایرنا- کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۲۴ رزمایش مشترک ضد تروریسم را در چین برگزار می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223120/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C

ورم.