اتهام‌زنی انگلیس به چین درباره جاسوسی با خودروهای برقی
تهران-ایرنا- شماری از مقامات انگلیس در مورد ارتباط واردات خودروهای برقی از چین با جاسوسی پکن در داخل انگلیس هشدار دادند


منبع: https://www.irna.ir/news/85190396/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C