چین سفر یک مقام ارشد پنتاگون به تایوان را محکوم کرد


تهران – ایرنا – چین سفر یک مقام ارشد پنتاگون به تایوان را محکوم و تاکید کرد که پکن “قاطعانه با هرگونه تعامل رسمی و همکاری نظامی” میان واشنگتن و تایوان مخالف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038172/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF