هیات ویژه اقتصادی افغانستان به چین سفر کرد
تهران- ایرنا- یک هیئت بلندپایه متشکل از معاونان اقتصادی افغانستان به دعوت رسمی چین، روز سه شنبه به این کشور سفر کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232548/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

نید.