مقام ارشد چین: حقوق بشر یک شبه پیشرفت نمی کند
تهران-ایرنا- «بَای ما چیلین» نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در نشست چین-اروپا(۲۰۲۳) گفت: رم یک شبه ساخته نشد و توسعه در حوزه های حقوق بشر نیز یک در زمان کوتاه صورت نمی گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85233907/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

تماس.