قطر یک توافقنامه گازی بلندمدت دیگر با چین امضا کرد


تهران – ایرنا – کشور قطر یک توافقنامه دیگر برای صادرات گاز طبیعی به چین به مدت ۲۷ سال امضا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146281/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

انه.