فرستاده ویژه چین با رئیس جمهور و وزیر خارجه سوریه دیدار کرد


تهران-ایرنا- فرستاده ویژه چین امروز شنبه به طور جداگانه با رئیس جمهور و وزیر خارجه سوریه در دمشق دیدار و گفت وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096170/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF