صدراعظم آلمان با هدف گسترش مناسبات تجاری به اندونزی سفر می کند
تهران – ایرنا – رتنو مارسودی وزیر امور خارجه اندونزی پس از دیدار با یک هیئت آلمانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اعلام کرد اولاف شولتز صدراعظم آلمان با الویت گسترش همکاری تجاری و اقتصادی، به اندونزی سفر خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85234156/%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

ید.