توسعه فناوری غشای نانویی، دستاورد یکی از برگزیدگان پنجمین جایزه مصطفی (ص)
تهران- ایرنا- پروفسور احمد فوزی اسماعیل استاد دانشگاه فناوری مالزی برای دستاورد طراحی و ساخت فناوری غشای نانویی به با کاربرد جداسازی فاضلاب روغنی، تصفه آب، جداسازی آب از فاضلاب و غشا برای درمان‌های پزشکی برگزیده پنجمین دوره جایزه مصطفی (ص) شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232683/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87

لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید :. تحریم‌های جدید ضد ایرانی آمریکا علیه یک شرکت و ۵ شخص مرتبط با سپاه.