توافق اتحادیه اروپا و ژاپن برای افزایش همکاری ها در حوزه تراشه ها


تهران – ایرنا – رئیس بخش صنعت اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت این اتحادیه همکاری خود را با ژاپن در زمینه نیمه هادی ها گسترش خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158140/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87