تاکید وزیران خارجه روسیه و چین بر همگرایی بیشتر در مقابل اقدامات آمریکا
تهران- ایرنا- وزیر خارجه چین روز دوشنبه در سفر به روسیه با وزیر خارجه این کشور دیدار و دو طرف برهمگرایی بیشتر در قبال اقدامات آمریکا تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232220/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA

نید.