بریکس و ظهور پرقدرت جنوب جهانی
 تهران-ایرنا- گنجاندن شش کشور جدید در بریکس که در میان آن‌ها سه کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایران نیز دیده می شوند نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه وارد مرحله جدیدی از همکاری نهادینه شده هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243073/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes.