ارمنستان توسعه روابط با چین را اولویت دیپلماتیک دولت ایروان خواند


تهران-ایرنا- «مناتساکان صفریان» معاون وزیر امور خارجه ارمنستان در دیدار با «ما ژائوسو» همتای چینی خود تاکید کرد که ایروان توسعه روابط با چین را جز اولویت دیپلماتیک خود می داند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176703/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF

The four main mobile network operators in the uk are :. پیراهن آستین کوتاه فروشگاه دی من مجله خبری موبایل.