ادامه بحران فوکوشیما/ کره جنوبی آزمایش تشعشعات آب دریا را گسترش می‌دهد
تهران – ایرنا – وزیر اقیانوس‌های سئول گفت که کره جنوبی برای کاهش نگرانی‌های عمومی در مورد رهاسازی آب های آلوده ژاپن از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما به اقیانوس، آزمایش‌های تشعشعات خطرناک آب دریا را با افزودن نقاط بیشتر، افزایش می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231209/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4

گهی.